Ecumenica 14.2

Ecumenica 14.2

Ecumenica 14.2; Photo by Tiffany Bessire, courtesy of OZ Arts Nashville